نصب فعال:206624                                                                                    نصب فعال:124005
                                                                     


                   


از دوستانی که پس از پرداخت موفق به فعال سازی نرم افزار نشده اند تقاضا میشود شماره کارت و تاریخ و ساعت پرداخت و کد گوشی خود را در بخش پیام مدیریت پیام بگذارند تا نسبت به فعالسازی نرم افزار اقدام شود